Astotin Lake, Alberta - Bathymetry (GIS data, line features) - Astotin Lake, Alberta - Bathymetry (GIS data, line features) - (XML)