Telford Lake, Alberta - Boundary (GIS data, polygon features) - Telford Lake, Alberta - Boundary (GIS data, polygon features) - (XML)